bigtheme

ویژگی های اصلی زبانشناس به شرح زیر است:

 یادگیری زبان انگلیسی با بهترین منابع و داستان های آموزشی

 افزایش سریع دایره‌ی لغات انگلیسی با روشی ابتکاری

 یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و گرامر با استراتژی‌های کارآمد (تکنیک سایه و پنج استراتژی دیگر)

 مناسب برای تمام سطوح، به همراه ترجمه‌ی فارسی مطالب برای مبتدی‌ها

برای مشاهده‌ی آنلاین مطالب آموزش، به قسمت داستان‌ کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه بفرمایید.

برای مشاهده‌‌ی کامل ویژگی های نرم افزار زبانشناس به بخش نرم افزار آموزش زبان انگلیسی اندروید زبانشناس مراجعه کنید.

برای ورود به صفحه‌ی اصلی وبسایت زبانشناس، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید:

فاعل در زمان های انگلیسی به کسی گفته می شود که کاری در جمله انجام میدهد، و معمولا چون کننده کار است پس در جمله معلوم و مشخص است.در بعضی موارد هم اتفاق میافتد که فاعل جمله مشخص نیست یا قصد نداریم به کسی که کار را انجام داده اشاره کنیم. بنابراین،از جملاتی استفاده می کنیم که فاعل آنها معلوم نیست. 4 چیز باعث می شود تا ما این جملات یعنی جملات مجهول در انگلیسی را یاد بگیریم،که در پایین بصورت کامل توضیح داده شده است.

کاربرد جملات مجهول در انگلیسی (passive sentences)

1- کاربرد ها و موارد استفاده  مجهول در انگلیسی

2- تعریف و مقایسه آن با جمله معلوم

3- طرز ساختن جمله مجهول از معلوم

4-ساختار و معنی مجهول ها در زمان ها و قالب های مختلف

5- قالب سوالی با کمک فعل و کلمات استفهامی یا (wh) ها

1- کاربردها و موارد استفاده مجهول در انگلیسی

  زمانیکه اطلاعی از کسی که کار را انجام داده نداریم که خود به خود فاعل از جمله حذف می شود.

 هنگام دادن گزارش درباره اتفاقی که افتاده و نه کسی که آن را انجام داده.

 اخبار و روزنامه و جاهایی که خبری راجع به کاری داده می شود.

 وقتیکه تعداد فاعل بیش از حد باشد و اشاره به آن جمله را طولانی کند.

 همانطور که در موارد بالا مشاهده می کنید بیشترین استفاده مجهول جاییست که عمل انجام شده مهمتر از کسیست که کار را انجام داده.

کاربرد جملات مجهول در انگلیسی (passive sentences)

2- تعریف و مقایسه با  فعل معلوم

فعل معلوم در انگلیسی: فعلی است که به فاعل نسبت داده شود و فاعل در جمله کاملا معلوم و مشخص باشد.

مثال:

I gave a present to my mother. (active voice)

معلوم =من به مادرم یک هدیه دادم.

 همانطور که در جمله بالا دیدید فاعل(I) کاملا مشخص بود، بنابراین این جمله را معلوم می نامند.

فعل مجهول در انگلیسی: فعلی است که در جمله انجام شده ولی فاعل(کننده کار) معلوم یا مشخص نیست.

مثال:

                                                                                   .He saw Hassan

او حسن را دید.(جمله معلوم)

Hassan was seen.

حسن دیده شد.(جمله مجهول)

– با توجه به جملات بالا در جمله معلوم , شخصی حسن را دید، اما در جمله مجهول مشخص نیست چه کسی حسن را دید. بنابراین هر جمله مجهولی بایستی دارای فعل مربوط به خودش باشد.

مثال:

  مصدر معلوم    مصدرمجهول
دیدن   To see دیده شدنto be seen
نوشتن to write نوشته شدن

                                                              to be written

تمام کردنto finish

 تمام شدن

           to be finished

3- طرز ساختن جمله  مجهول در انگلیسی از جمله معلوم

طریقه مجهول  کردن جملات معلوم در 11 زمان و 10 قالب به قرار زیر است:

 مفعول جمله معلوم را پیدا کرده و در ابتدای جمله مجهول قرار می دهیم.

همانطور که گفتیم جملات مجهول جملاتی هستند که در آن بجای فاعل از مفعول جمله استفاده می شود.

 بلافاصله وبا در نظر گرفتن زمان جمله و جمع و مفرد بودن مفعول، از فعل بودن (to be) مناسب آن استفاده می کنیم

کاربرد جملات مجهول در انگلیسی (passive sentences)

 فعل بودن (to be) در زمان های مختلف

زمان حال ساده (am-are-is) زمان گدشته (were-was) زمان های کامل(ماضی)(been) زمانهای استمراری (being) آینده ساده و بقیه قالب ها  (be)

 فعل اصلی یا همان کاری که در جمله انجام می شود را به شکل سوم برده و بعد از (to be) قرار می دهیم.

 بقیه جمله را بدون مفعول بعد از فعل اصلی میاوریم.

 نکته: در صورت لزوم  می توانیم فاعل جمله معلوم را با حرف اضافه by در آخر جمله مجهول قرار دهیم.اکنون بترتیب کلیه زمان هایی را که در زبان انگلیسی قابل مجهول شدن هستند با ذکر مثال  بیان می کنیم.

   پیش نیاز ایجاد جمله مجهول:

1- داشتن مفعول

2- داشتن فعل متعدی (فعلی که به مفعول نیاز دارد و بدوت نفعول معنا ندارد)

4- ساختار و معنی مجهول ها در زمان ها و قالب های مختلف

زمان ساختار معلوم و مجهول و معنی
حال ساده: simple present

I teach him.

من به او تدریس میکنم

He is taught.

 او آموزش می بیند

حال استمراری: present contineus

I am teaching him.

من در حال تدریس به او هستم

He is being taugh.

او در حال آموزش داده شدن است

حال کامل: presen perfect

I have thought him.

من به او درس داده ام

He has been taught.

او آموزش داده شده است

 گذشته ساده: simple past

I taught him.

من به او درس دادم

He was Taught.

او آموزش داده شد

 گذشته استمراری: past contineus

I was teaching him.

من داشتم به او آموزش می دادم

He was being taught.

او داشت آموزش داده می شد

 گذشته کامل: past perfect I had taught him.من به او آموزش داده بودم

He had been taught.

او آموزش داده شده بود

 آینده ساده: future I will teach him.من به او آموزش خواهم داد

he will be taught.

او آموزش داده خواهد شد

 قالب های دیگر
 can توانستن I can teach him.من می توانم به او آموزش بدهم

He can be taught.

او می تواند آموزش داده شود

may احتمال دارد I may teach him.احتمال دارد به او آموزش بدهم

He may be taught.

احتمال دارد او آموزش داده شود

 should باید(ضعیف) I should teach him.من باید به او آموزش بدهم

He should be taught.

او باید آموزش داده شود

must  باید (قوی) I must teach him.من باید به او آموزش بدهم

He must be taught.

او باید آموزش داده شود

 have to , has to مجبور بودن

I have to teach him.

من مجبورم به او آموزش بدهم

He has to be taught.

او مجبور است آموزش داده شود

 could گذشته ( can ) I could teach him.من می توانستم/توانستم به او آموزش بدهم

He could be taught.

او می توانست /توانست آموزش داده شود

 would آینده در گذشته I would teach him.به او آموزش می دادم

He would be taught.

او آموزش داده می شد

 might گذشته ( may) I might teach him.احتمال داشت به او آموزش بدهم

He might be taught.

او احتمال داشت آموزش داده شود

had to گذشته باید ها و مجبور بودن I had to teach him.من باید به او آموزش میدادم

He had to be taught.

او مجبور بود آموزش داده شود

5- فرم سوالی کردن جملات مجهول در انگلیسی با کمک فعل و کلمات استفهامی یا (wh) ها

برای سؤالی کردن جملات مجهول فقط مافیست فعل کمکی جمله مجهول را در اول جمله بیاوریم.اگر فعل کمکی جمله (to be) بود،از خودش برای سؤلی کردن جمله استفاده می کنیم.

Ali has been invited.

علی دعوت شده است.(فرم خبری)

 Has Ali been invited?

آیا علی دعوت شده است؟ (فرم سوالی)

They were seen together.

آنها را باهم دیدند. (خبری)

 were they seen together?

آیا آنها را باهم دیدند؟ (سوالی)

 چنانچه جمله معلوم با کلمات استفهامی   what-when-where  و غیره سوالی شده باشد با همان کلمات آنها را مجهول می کنیم.

مثال:

What did you buy?

چه چیزی خریدی؟

what was bought?

چه چیزی خریداری شد؟

تذکر1: اگر جمله معلوم با کلمه استفهامی who  آغاز شود by whom  نقش آنرا در جمله مجهول سازی بازی می کند و آگر جمله معلوم با کلمه استفهامی whom  آغاز شده باشد هنگام مجهول شدن who  بجای آن بکار می رود.مثال:

Who mailed the parcel?

چه کسی بسته را پست کرد؟

by whom was the parcel mailed?

بسته بوسیله چه کسی پست شد ؟

whom did you invite?

چه کسی رادعوت کردید؟

who was invited?

چه کسی دعوت شد؟

سعی کردیم در این مقاله توضیح کاملی از مجهول در انگلیسی را ارائه کنیم ، و از آنجایی که بحث مجول در انگلیسی و کاربرد های آن گسترده تر از این مقاله است. توصیه میکنیم با تمرین بیشتر به این مطلب مسلط تر شوید.


برای یادگیری آسان زبان انگلیسی می توانید از تکنیک‌های کاربردی وبسایت زبانشناس استفاده کنید:

 

نویسنده: مریم ایرانی

You will reap what you plant in your minds farm آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

انتشار این نوشته در

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.