روش های فراگیری لغات
اکتبر21

روش های فراگیری لغات

روش های فراگیری لغات:  به خاطر سپردن لغت های یک زبان خارجی می تواند یکی از بخش های خسته کننده در فراگیری زبان باشد. خوشبختانه روش های مختلفی برای سرعت بخشیدن و نیز لذت بخش کردن آن وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم: کارتهای نمایش (Flash cards) استفاده از کارتهای نمایش سریعترین روش برای مرور لغاتی است که نیاز به تکرار دارند. این روش بسیار مؤثر و در عین حال کم هزینه است. روش کار بدین صورت است که یک دسته کارت مقوایی، در اندازه‌ای که...

ادامه مطلب
حروف تعریف
اکتبر10

حروف تعریف

حروف تعریف: در زبان انگلیسی حروف تعریف از دستۀ صفات اشاره اند و بر دو گروه، حرف تعریف معین the و حرف تعریف نامعین a یا an تقسیم می شوند. حرف تعریف معین: Definite Article: حرف تعریف معین: در زبان فارسی اسامی معین را معرفه می نامند و در زبان انگلیسی اگر بخواهند اسمی را به صورت معرفه در آورند، قبل از آن اسم، حرف تعریف معین the به کار می برند. می توان گفت حرف تعریف the، فرم ضعیف صفات اشارۀ this ، that، these، those می باشد. این حرف تعریف...

ادامه مطلب
مطابقت فعل با فاعل: Agreement of Verb with Subject:i
اکتبر05

مطابقت فعل با فاعل: Agreement of Verb with Subject:i

مطابقت فعل با فاعل: فعل همواره باید با فاعل خود از نظر تعداد و شخص مطابقت نماید، لذا توجه به موارد ذیل، به شناسایی این مهم کمک می نماید. اگر فاعل مفرد باشد، فعل جمله نیز باید مفرد باشد و چنانچه فاعل به صورت جمع باشد، فعل جمله هم باید به صورت جمع باشد. مثال: جمع مفرد These girls are ready. This girl is ready. The packages of cigarettes are in my pocket. The package of cigarettes is in my pocket. اگر دو یا چند فاعل مفرد با کلمۀ and به...

ادامه مطلب
مقایسۀ صفات:   :Comparison of Adjectives
سپتامبر25

مقایسۀ صفات: :Comparison of Adjectives

مقایسۀ صفات: در زبان انگلیسی صفات از نظر مقایسه به سه درجه تقسیم می شوند: درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ تفضیلی: Comparative Degree: درجۀ عالی: Superlative Degree: صفت مطلق: Positive Adjective: صفت مطلق: حالت و چگونگی اسمی رابیان و تو صیف می کند و می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به کار رود. مثال: دانش آموز باهوش a clever student درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ مطلق: وقتی صفت مطلق را برای مقایسۀ دو شخص یا دو شیء (که از نظر...

ادامه مطلب
مقدمه ای بر دستور زبان: Introduction to Grammar:i
سپتامبر23

مقدمه ای بر دستور زبان: Introduction to Grammar:i

کلمه: کلمه، به لفظی گفته می شود که دارای معنی بوده و از یک یا چند حرف تشکیل شود. زبان: زبان، عبارت است از اصول سخن گفتن و نوشتن و بطور کلی شامل مجموعۀ الفاظی است که افراد یک جامعه برای بیان افکار خود و درک گفتار دیگران از آن استفاده می کنند. دستور زبان: دستور زبان: دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعۀ قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن، درست گفتن و ایجاد رابطۀ درست بین کلمات به کار می رود. در این مجموعه نهایت...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.