انواع زمان
اکتبر12

انواع زمان

زمان: زمان های اصلی، زمان واقع شدن فعل را نشان می دهند و چهار حالت مختلف، نحوه و چگونگی انجام کار را بیان می نمایند. مثلاً زمان گذشتۀ استمراری به ما نشان می دهد که اولاً فعل در زمان گذشته صورت گرفته و ثانیاً جنبۀ استمرار و ادامه داشته است. نکته: در آموزش زمانها ابتدا بایستی طریقۀ ساختن صیغه های فعل و سپس موارد کاربرد آنها را یاد گرفت. انواع زمان:  :Kinds of Tenses انواع زمان: بطور کلی در زبان انگلیسی چهار زمان اصلی وجود دارد: 1- حال...

ادامه مطلب
حروف تعریف
اکتبر10

حروف تعریف

حروف تعریف: در زبان انگلیسی حروف تعریف از دستۀ صفات اشاره اند و بر دو گروه، حرف تعریف معین the و حرف تعریف نامعین a یا an تقسیم می شوند. حرف تعریف معین: Definite Article: حرف تعریف معین: در زبان فارسی اسامی معین را معرفه می نامند و در زبان انگلیسی اگر بخواهند اسمی را به صورت معرفه در آورند، قبل از آن اسم، حرف تعریف معین the به کار می برند. می توان گفت حرف تعریف the، فرم ضعیف صفات اشارۀ this ، that، these، those می باشد. این حرف تعریف...

ادامه مطلب
تلفظ در زبان انگلیسی: Pronunciation in English:i
اکتبر09

تلفظ در زبان انگلیسی: Pronunciation in English:i

برای کسب مهارت لازم در هر زبانی، به ویژه تسلط بر آن از نظر محاوره، باید سه عامل عمده را در نظر گرفت. و نیز باید متوجه بود که نا آشنایی با آن عوامل یا بی توجهی به آنها موجب نارسایی کلام شده، شخص را به خاطر نا همواری و نادرستی زبان گفتاری از دیگران متمایز می سازد.  این سه عامل عبارتند از: آواهای حروف، فشار صوت (تجوید) و تکیه در کلام و آهنگ الفاظ یعنی تغییرآنها به صورت زیر و بم در جمله. q آواهای حروف: Sounds of Letters: آواهای حروف: از...

ادامه مطلب
انواع قید
اکتبر05

انواع قید

انواع قید q  قید: صفت، اسم را توصیف می کند ولی قید، کلمات دیگر مخصوصاً فعل را توصیف می کند. مثال: The clever students usually speak perfectly. He finished the work quickly. چون کلمۀ perfectly فعل speak را و کلمۀ quickly فعل finished را توصیف می کنند، قید جمله می باشند. انواع قید: Kinds of Adverbs: انواع قید: قید در زبان انگلیسی بر هفت نوع است: قید زمان: Adverb of Time: قید زمان: قید زمان، زمان وقوع کار را دلالت می کند و محل آن در آخر...

ادامه مطلب
افعال دو کلمه ای:   :Two-word Verbs
اکتبر02

افعال دو کلمه ای: :Two-word Verbs

 افعال دو کلمه ای: افعال دو کلمه ای عبارتند از افعال مرکبی که ازیک فعل به اضافۀ یک ضمیمه یا دنبالۀ قیدی تشکیل می شود. اینگونه افعال را افعال ترکیبی، ترکیبات فعل به اضافۀ قید و یا فعل به اضافۀ حرف اضافه نیز می گویند. مثال:  نوشتن و پر کردن fill in  بیرون آوردن لباس take off برچیدن، سوار کردن مسافر pick up پوشیدن put on  کم کردن صدا turn down تکمیل کردن fill out در افعال دو کلمه ای معمولاً فشار صدا بر روی ضمیمه یا دنبالۀ کوتاهی است که...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.