bigtheme
مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی
آگوست15

مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی به دنبال برخی از افعال یا عبارات مصدر فعل (infinitive) یا اسم مصدری (gerund) می آید. گاهی می توان با توجه به معنی جمله از هر یک از آنها استفاده کرد. مصدر مصدر یک فعل، شکل اولیه و ساده آن فعل است. از مصدر در موارد زیر استفاده می شود: بعد از برخی صفات خاص. به مثال زیر توجه کنید: It was impossible to go back. (این غیر ممکن بود که برگردیم.) بعد از برخی اسامی خاص. به مثال زیر توجه کنید: There was no need to get angry. (هیچ...

ادامه مطلب
ضرب المثل انگلیسی به فارسی(40)
فوریه08

ضرب المثل انگلیسی به فارسی(40)

ضرب المثل: A Slip Of The Tongue مفهوم به انگلیسی: Something which you did not mean to say مفهوم به فارسی : وقتیچیزی را گفته اید كه قصد گفتنش را نداشته...

ادامه مطلب
ضرب المثل انگلیسی به فارسی(37)
فوریه04

ضرب المثل انگلیسی به فارسی(37)

ضرب المثل: A Fool And His Money Are Easily Parted مفهوم به انگلیسی: Foolish people lose money easily مفهوم به فارسی : یه احمق راحت پولشو از دست...

ادامه مطلب
ضرب المثل انگلیسی به فارسی (36)
فوریه03

ضرب المثل انگلیسی به فارسی (36)

ضرب المثل: A Drop In The Bucket مفهوم به انگلیسی: Something that isn’t important because it’s very small مفهوم به فارسی : چیزیكه بدلیل كوچك بودن اهمیت...

ادامه مطلب
ضرب المثل انگلیسی به فارسی (35)
فوریه02

ضرب المثل انگلیسی به فارسی (35)

ضرب المثل: A Dime A Dozen مفهوم به انگلیسی: Cheap and easy to get مفهوم به فارسی : چیزیكه ارزان و راحت بدست...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.