آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(8)
دسامبر23

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(8)

no: ا- no به معنای “هیچ” و “تهی” است و فعل جمله به صورت منفی ترجمه می شود. No book is …d هیچ کتابی … نیست No books are …d هیچ کتابی … نیست No water is …d هیچ آبی … نیست No oil is in the pipe.a هیچ روغنی / روغنی در لوله وجود ندارد. The teacher asks a question in the class on no Monday.a معلم در کلاس در هیچ دوشنبه ای سوالی نمی پرسد. نکته: no محدودیت اسم ندارد (کمیت نماهایی که...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(7)
دسامبر21

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(7)

each, every, either, neither: -اeach و every به معنای “هر” و “هر یک از” هستند. every گاهی معنی “همه” نیز می دهد. Each book is …d هر کتابی، هر یک از کتابها Every room is …a هر اتاقی، هر یک از اتاقها، همه اتاقها نکته: کمیت نما تعیین می کند اسم بعد بصورت مفرد یا جمع بیاید. در فارسی نیز همینگونه است بنابراین در ترجمه به کمیت نمای فارسی توجه می کنیم. “هر یک از” کمیت نمای فارسی است...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(6)
دسامبر20

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(6)

many, several, both: -اmany به معنای “تعداد زیادی” (از)، “بسیاری” (از)، “متعددی”، “زیادی” و “عدیده ای” است و در عامیانه “خیلی” ترجمه می شود. Many books are expensive بسیاری از کتابها گرانند Many students are lazy بسیاری از دانشجویان تنبل اند Are there many books on the table?a آیا تعداد زیادی کتاب روی میز وجود دارد؟ – several به معنی “چند”،...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(5)
دسامبر19

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(5)

any: – ترجمه any عبارتست از: هیچ (گونه)، تهی، هر (گونه) + ی – در جمله سوالی و منفی “هیچ” و” تهی” ترجمه می شود. I didn’t see any birds on the tree هیچ پرنده ای روی درخت ندیدم / پرنده ای روی درخت ندیدم Is there any water in the jar?a هیچ آبی در پارچ است؟ / آیا آبی در پارچ است؟ – در جمله خبری مثبت “هر” ترجمه می شود. Any student(s) can answer your question هر دانشجویی می تواند به...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(3)
دسامبر16

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(3)

such, such a, such an: – ترجمه such a ,such و such an عبارتست از: چنین، یک چنین، اینچنین، چنان، آنچنان such a boy چنین پسری، یک چنین پسری، این چنین پسری such books چنین کتابهایی، یک چنین کتابهایی، این چنین کتابهایی such an intresting book یک چنین کتاب جالبی، اینچنین کتاب جالبی such acid چنین اسیدی، اینچنین اسیدی such an apple یک چنین سیبی * یک در یک چنین یک نکره است و هم با جمع می آید و هم با مفرد. the very هم جزو صفات اشاره است...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.