bigtheme

ویژگی های اصلی زبانشناس به شرح زیر است:

 یادگیری زبان انگلیسی با بهترین منابع و داستان های آموزشی

 افزایش سریع دایره‌ی لغات انگلیسی با روشی ابتکاری

 یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و گرامر با استراتژی‌های کارآمد (تکنیک سایه و پنج استراتژی دیگر)

 مناسب برای تمام سطوح، به همراه ترجمه‌ی فارسی مطالب برای مبتدی‌ها

برای مشاهده‌ی آنلاین مطالب آموزش، به قسمت داستان‌ کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه بفرمایید.

برای مشاهده‌‌ی کامل ویژگی های نرم افزار زبانشناس به بخش نرم افزار آموزش زبان انگلیسی اندروید زبانشناس مراجعه کنید.

برای ورود به صفحه‌ی اصلی وبسایت زبانشناس، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید:

نقل قول مستقيم( direct speech )

اگر حرفهاي گوينده اي را بد ون دخل و تصرف براي كس ديگري مستقيمًا نقل كنيم آن را به روش مستقيم نقل مي كنيم در اين حالت جمله گوينده مي تواند يكي از چهار نوع جمله زير باشد.

1 -جمله خبري مثل                                

Helen says, “I live in Tehran”.

2 -جمله سؤالي مثل                        

 Helen says, “where do you live?”

3 -جمله امري است                      

    Helen says, “open the window”.

4 جمله تعجبي است                     

   Helen says, “what a nice car it is”

مي توان فعل گزارش گر و فاعل آنرا در انتهاي نقل قول مستقيم به كار برد به اين صورت :

“I live in Tehran,” Helen says.

“Where do you live?” Helen says.

“Open the window,” Helen says.

“What a nice car it is!” Helen says.

حتي ميتوان در اين حالت فعل را بر فاعل مقدم كرد البته به شرط اينكه فاعل ضمير باشد نه اسم مثلا :

“I live in Tehran,” Says she.

نقل قول غير مستقيم    Indirect speech

اگر در سخن يا گفتة گوينده اي دخل و تصرف شود نقل قول به طريقه غير مستقيم انجام شده . معمولا يك جمله

نقل قول مستقيم مي شود و مي خواهند ان را تبديل به نقل قول غير مستقيم كه قوانين آن بدين شرح است:

تبديل يك نقل قول مستقيم خبري به غير مستقيم .

اگر لازم شود يك جملة مستقيم خبري مثل جملة زير را به نقل قول غير مستقيم تبديل كنيم :

Helen said, “I live in Tehran.”

بايد قواعد و مراحل زير را طي كرد.

الف) حذف comma و كوتيشن مارك و انتخاب رابط صحيح ( كه در نقل خبري that خواهد بود ) بدين صورت :

Helen said that …

ب) تغيير ضماير و صفات ملكي به تناسب :

Helen said that she …

ج) اجراي تطابق زمان به شرطي كه فعل گزارش گر گذشته باشد بدين صورت :

Helen said that she lived in Tehran.

د) تغيير بعضي از اصطلاحات زمان و مكان و صفات اشاره و بعضي از فعلها به شرطي كه فعل گزارشگر گذشته باشد.

توضيح : در مورد اجراي تطابق زمان در نقل قول غير مستقيم 12 زمان انگليسي به صورتهاي زير به كار مي روند:

1)زمان حال ساده تبديل به گذشته ساده مي شود. مثلا:

Helen said to bob, “I know your father”.

Helen told Bob that she knew his father.

2)زمان حال استمراري تبديل به گذشتة استمراري مي شود. مثلا:

My father said to me, “I am listening to you.”

My father told me that he was listening to me

3 )زمان حال كامل تبديل به گذشته كامل مي شود. مثلا:

The boy said to the girl, “I haven’t seen your book.”

The boy told the girl that he hadn’t seen her book.

4) زمان حال كامل استمراري تبديل به گذشته كامل استمراري. مثلا :

My friend said, “I have been living here for ten years.”

My friend said that he had been living here for ten years.

5) زمان آيندة ساده تبديل به آينده در گذشته ساده مي شود. مثلا :

The man said to the woman, “I will see you.”

The man told the woman that he would see her.

6) زمان آيندة استمراري تبديل به آينده در گذشته استمراري مي شود. مثلا :

Ahmad said, “I will be working on Friday.”

Ahmad said that he would be working on Friday morning.

7) زمان آيندة كامل تبديل به آينده در گذشته كامل مي شود. مثلا :

Bob said, “I will have finished the book on April.”

Bob said that he would have finished the book on April.

8) زمان آيندة كامل استمراري تبديل به آينده در گذشته كامل استمراري مي شود. مثلا:

Bob said, “I will have been studying for two years by April.”

Bob said that he would have been studying for two years by April.

9) زمان گذشتة ساده تبديل به زمان گذشته كامل مي شود. مثلا :

My father said to me, “I saw your umberella.”

My father told me that he had seen my umberella.

ياد آوري : مي توان در نقل قول غير مستقيم زمان گذشته ساده را به همان صورت گذشته نگه داشت و تبديل به

گذشته كامل نكرد. مثلا :

My father told me that he saw my umberella.

10) زمان گذشته استمراري تبديل به گذشته كامل استمراري مي شود . مث ً لا :

Bob said, “I was listening to the music.”

Bob said that he had been listening to music.

نكته: دو زمان گذشته كامل و گذشته كامل استمراري در نقل قول غير مستقيم تغيير نمي كند و به همان صورت

باقي مي ماند. مثلا :

The woman said, “I had left home.”

The woman said that she had left home.

Bob said, “I had been playing for two hours.”

Bob said that he had been playing for two hours.

تبصره: در صورتي كه در قسمت فعل گزارشگر مفعول وجود داشته باشد ، در نقل قول مستقيم مي توان به دلخواه از

tell يا say toاستفاده كرد . مثلا:

Helen said to/told Bob, “I know your father.”

امّا در نقل قول غير مستقيم خبري say to  بکار نمي رود بلکه ازtell استفاده مي شود. مثلا:

Helen told Bob that she knew his father

تبديل يك نقل قول مستقيم سئوالي به غير مستقيم

براي تبديل يك نقل قول مستقيم سئوالي مانند جمله زير به غير مستقيم:

Helen said to me, “where do you live?”

مراحل ذكر شده   را طي مي كنيم با اين تفاوت كه كلمة ربط در چنين جملاتي خود كلمات wh هستند

بدين صورت :

Helen asked me where I lived.

 

طريقة تبديل نقل قول مستقيم سئوالي كه با كلمه پرسشي شروع نشده به غير مستقيم:

طريقه تبديل يك قول مستقيم سئوالي مثل جمله زير به صورت غير مستقيم.

Helen said to Bob, “do you live in Tehran?”

مراحل ذكر شده ابجد را طي مي كنيم با اين تفاوت كه كلمه ربط در چنين جمله هايي  whether  و ifهر دو به

معني ( كه آيا ) است مثلا :

Helen asked Bob if he lived in Tehran.

فعل ناقل يا گزارشگر نيز در چنين جمله هايي به علت سؤالي بودن جمله ask  مي شود همچنين بايد دانست كه

بعد از  whether  و ifجمله به صورت سؤالي به كار نمي رود بلكه خبري است.

تبديل نقل قول مستقيم امري به غير مستقيم

براي تبديل يك نقل قول مستقيم امري مانند جمله زير به شكل غير مستقيم :

Helen said to Bob, “open the door.”

مراحل ذكر شده قبل را طي مي كنيم با اين تفاوت كه در چنين نقل قولهايي كلمه رابط  to و در صورتي كه فعل

امر منفي باشد  not to خواهد بود مثلا :

Helen told Bob to open the door.

Helen said to Bob, “don’t open the door.”

Helen told Bob not to open the door.

در صورتيكه در نقل قول مستقيم علاوه بر فعل امر يك جمله يا دو جمله يا چند جمله ديگر نيز پيروي كرده باشند

مثلا:

Helen said to Bob, “open the door before you come in.”

در اين حالت در جمله غير مستقيم فقط فعل امر با  to  ربط پيدا مي كند و جمله هاي پيرو مشمول تطابق زمان مي

شود بدين صورت :

Helen told Bob to open the door before he comes in.

تغيير اصطلاحات زمان و مكان در نقل قول غير مستقيم :

به شرط اينكه زمان و مكان گزارش دهنده با زمان و مكان گوينده قول مستقيم تغيير كرده باشد بعضي از

اصطلاحات زمان و مكان و صفات اشاره به صورت زير تغيير مي كند.

قيد زمان +The following 

قيد زمان  The next                                    →         قيد زمان +   next

 after+قيد زمان+ The

    before+قيد زمان + The

                                            → قيد زمان+ last

قيد زمان+ The + previous

 

 

 

today → that day

tonight → that night

now → then

here → there

come → go

this → that

Helen said to Bob, “I will meet you next week.”

Helen told Bob that she would meet him the next week.

طريقه تبديل نقل قول مستقيم تعجبي به غير مستقيم

قبل از اينكه در مورد نقل قول چنين جملاتي بحث شود لازم است ابتدا ياد بگيريم كه جملات تعجبي چگونه بيان

مي شوند. جمله تعجبي يا براي تعجب از اسم به كار مي رود كه الگوي آن بدين صورت است:

What a nice car it is!

! فعل + ضمير / اسم + اسم + صفت+what + a/an

ويا براي تعجب از فعل و انجام كاري بيان مي شود كه الگوي آن بدين شكل است :

! فعل + ضمير / اسم + قيد+how

How slowly she drives!

براي تبديل يك نقل قول مستقيم تعجبي مثل اين جمله

Helen said, “how slowly the man works!”

مراحل ذكر شده را طي مي كنيم با اين تفاوت كه كلمه ربط در چنين جملاتي با how و يا what خواهد بود

Helen exclaimed how slowly the man worked.

Good Luck        Azizian

برای یادگیری آسان زبان انگلیسی می توانید از تکنیک‌های کاربردی وبسایت زبانشناس استفاده کنید:

 

نویسنده: رضا

A distant tour begins with one step… سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود...

انتشار این نوشته در

9 دیدگاه

 1. خیلی ممنون واقعا کامل و عالی بود ممنون از زحماتتون.

  پاسخ شما
  • نه خیر اصلا خوب نبود

   پاسخ شما
   • تو اول برو زبان یاد بگیر بعد بیا نظر بده.

    پاسخ شما
 2. خیلی خیلی کااامل و جامع بود دستتون درد نکنه….

  پاسخ شما
 3. kheili aliiiii bood mamnooooon

  پاسخ شما
 4. برای حالاتی که تغییرات گفته شده لازم نیست مثال اضافه کنید

  پاسخ شما
 5. تفاوت said و told در نقل قول غير مستقیم در چیست؟ لطفا پاسخ رو به ایمیل ارسال کنید.
  alirezalucky1380@gmail.com

  پاسخ شما
 6. در مورد نقل غیر مستقیم جملات شرطی نگفته بودید

  پاسخ شما
 7. سلام ، ببخشید ذکر نشده جملات شرطی رو چطوری نقل قول غیر مستقیم کنیم؟

  پاسخ شما

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.