ویژگی های اصلی زبانشناس به شرح زیر است:

 یادگیری زبان انگلیسی با بهترین منابع و داستان های آموزشی

 افزایش سریع دایره‌ی لغات انگلیسی با روشی ابتکاری

 یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و گرامر با استراتژی‌های کارآمد (تکنیک سایه و پنج استراتژی دیگر)

 مناسب برای تمام سطوح، به همراه ترجمه‌ی فارسی مطالب برای مبتدی‌ها

برای مشاهده‌ی آنلاین مطالب آموزش، به قسمت داستان‌ کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه بفرمایید.

برای مشاهده‌‌ی کامل ویژگی های نرم افزار زبانشناس به بخش نرم افزار آموزش زبان انگلیسی اندروید زبانشناس مراجعه کنید.

برای ورود به صفحه‌ی اصلی وبسایت زبانشناس، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید:

ریاضیات در زبان انگلیسی

در این پست سعی کردیم آنچه را در زمینه ریاضیات به زبان انگلیسی نیاز دارید را برای شما آماده کنیم .

1- یک سوم مردم اینجا مشکل دارند.

One third of the people here have problems

2- نتیجه سیصد و هفتا و پنج هزارم بود.

The result was 0.375 (zero point three, seven, five)

3- چهار و هفت دهم.

It’s 4 point 7

4- اتاق ما پنج متر در 4 متر است.

Our room is five meters by four meters

5- شش به اضافه دو می شود هشت.

Six plus two equals eight / six and two is eight

6- هفت منهای چهار می شود سه.

Seven minus four equals three

7- اگر از هفت چهار تا کم کنیم می شود سه.

Seven taken away four leaves three

8- سه چهار تا می شود دوازده تا.

Three fours are twelve

 Three times four is twelve

Three multiplied by four is twelve

9- نه تقسیم بر سه می شود سه.

Three into nine goes three

Nine divided by three is three

10- من حساب، جبر، هندسه، مثلثات و آمار را دوست ندارم.

I don’t like arithmetic, algebra, geometry, trigonometry and statics.

11- بیا این مسأله/ معادله را حل کنیم.

Let’s solve this problem/ equation

12- ابتدا یک خط / زاویه / شکل / دایره / محور / نمودار رسم کن.

First draw a line / angle / shape / circle / axis / graph

13- این عدد را به حروف بنویس.

Write the number in words

14- از کسر اعشاری و اینجور چیزها متنفرم.

I hate decimal fraction and such things

15- می تونی این جمع را ذهنی حساب کنی یا نیاز به ماشین حساب داری؟

Can you do this sum in your head or do you need a calculator

16- عدد را باید دو برابر یا سه برابر کنیم؟

Should I double the number or triple it?

17- 100 مجذور 10 است و 7 جذر 49 است.

100 is the square of ten and the square root of 49 is 7

18- میانگین اعداد دو، سه و چهار چند است؟

What’s the average of two, three and four?

19- نسبت مردان به زنان در این شرکت سه به یک است.

The ratio of men to women in the company is three to one.

20- خط AB با خط BC زاویه 45 درجه دارد.

Line AB is at an angle of 45 to line BC

21- لطفا یک زاویه قائمه، زاویه تند و زاویه باز رسم کن.

Please draw a right angle, acute angle and obtuse angle

22- به یک نقاله / گونیا / پرگار نیاز دارم.

I need a protractor / setsquare / pair of compasses

23- محیط و مساحت این دایره چند است؟

What’s the circumference and area of this circle

24- لطفا شعاع و قطر این دایره را رسم کنید.

Please draw the radius and diameter of this circle

25- ابعاد این مربع / مستطیل / مثلث چقدر است؟

What are the dimensions of this square / rectangle / triangle

26- حال یک ذوزنقه / متوازی الاضلاع / لوزی رسم کن.

Now draw a trapezoid / parallelogram / diamond

27- آیا این شکل یک پنج ضلعی / شش ضلعی / هفت ضلعی یا هشت ضلعی است؟

Is this shape a pentagon, hexagon, heptagon or octagon

28- مکعب / استوانه / هرم / مخروط / کره را در تصویر پیدا کنید.

Find cube / cylinder / pyramid / cone / sphere in the picture


پیشنهاد ما برای یادگیری سریع زبان انگلیسی مجموعه برتر Why not با تدریس استاد میرزایی می باشد برای اطلاعات بیشتر و  نمونه آموزش کلیک کنید


1) دایره : Circle
2) کره : Sphere
3) مکعب : Cube
4) مثلث : Triangle
5) مربع : Square
6) مستطیل : Rectangle
7) گویا : Rational
8) تابع: Function
9) صحیح: Integer
10) هم ارزی : Equivalent
11) کران : Bound
12) زیر مجموعه : Subset
13) اصم : Irrational
14) عدد حقیقی : Real number
15) افراز : Partition
16) ضرب در : Multiply by
17) منها کردن: Subtract
18) جمع کردن : Plus
19) تقسیم کردن : Divide to
20) اگر و تنها اگر : If and only if
21) طبیعی : Natural
22) مجموعه : Set
23) انتگرال : Integral
24) پیوسته : Contentious
25) مشتق پذیر : Differentiable
26) برد : Range
27) درجه : Degree
28) یال : Edge
29) بسط : Expand
30) وجه : Face
31) دکارتی : Cartesian
32) مختلط :Complex
33) قدرمطلق : Absolute value
34) راس : Vertex
35) ضریب : Coefficient
ریاضیات =mathematics
اعداد صحیح =integers
اعداد صحیح مثبت =positive integers
اعداد صحیح منفی =negative integers
اعداد فرد =odd numbers
اعداد زوج =even numbers
صورت کسر =numerator
مخرج کسر =denominator
اعمال ریاضی =math operations
اضافه کردن =add
تفریق کردن =subtract
ضرب کردن =multiply
تقسیم کردن =divide
حاصل جمع =sum
حاصل تفریق =difference
حاصل ضرب =product
حاصل تقسیم =quotient
مساله ریاضی =a math problem
مسائل لغوی =word problem
متغیر =variable
معادله =equation
حل.راه حل =solution
نمودار.گراف =graph
جبر =algebra
هندسه =geometry
مثلثات =trigonometry
حساب =calculus
پاره خط =line segment
نقطه پایان =endpoint
خط راست =straight line
خط منحنی =curved line
خط عمودی =perpendicular lines
خطوط متوازی =parallel lines
زاویه90درجه/قائمه =right angle/90 angle
زاویه منفرجه =obtuse angle
زاویه حاده =acute angle
مستطیل =rectangle
مربع =square
ضربدری =diagonal
مثلث =triangle
متوازی الاضلاع =parallelogram
دایره =circle
شعاع دایره =radius
محیط دایره =circumference
قطر دایره =diameter
احجام هندسی =geometric solids
مکعب =cube
هرم =pyramid
مخروط =cone
محیط =perimeter
رویه =face
استوانه =cylinder
کره =sphere
پایه =base
کسرها =fractions
اندازه گیری =measuring
مساحت و حجم =area and volume
به اضافه =plus
منهای =minus
خطوط =lines
زاویه =angles


برای یادگیری آسان زبان انگلیسی می توانید از تکنیک‌های کاربردی وبسایت زبانشناس استفاده کنید:

 

نویسنده: رضا

A distant tour begins with one step… سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود...

انتشار این نوشته در

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.