bigtheme
ضمایر موصولی: :Relative Pronouns
سپتامبر28

ضمایر موصولی: :Relative Pronouns

 ضمایر موصولی: ضمایر موصولی کلماتی هستندکه اولاً وظیفۀ جانشینی اسم یا ضمیر را انجام می دهند. ثانیاً وظیفۀ ربط جملات اصلی به تبعی را نیز دارا هستند. مثال: او دانشجویی است که در دانشگاه تهران درس می خواند. She is the student who is studying at Tehran University. در جملۀ بالا ضمیر موصولی who در عین حال که به جای student که فاعل جملۀ دوم نیز محسوب می شود قرار گرفته، وظیفۀ ارتباط دو جمله را نیز انجام می دهد. یعنی در اصل، جمله بالا،  ترکیبی...

ادامه مطلب
مطابقت فعل با فاعل: Agreement of Verb with Subject:i
سپتامبر27

مطابقت فعل با فاعل: Agreement of Verb with Subject:i

مطابقت فعل با فاعل: فعل همواره باید با فاعل خود از نظر تعداد و شخص مطابقت نماید، لذا توجه به موارد ذیل، به شناسایی این مهم کمک می نماید. اگر فاعل مفرد باشد، فعل جمله نیز باید مفرد باشد و چنانچه فاعل به صورت جمع باشد، فعل جمله هم باید به صورت جمع باشد. مثال: جمع مفرد These girls are ready. This girl is ready. The packages of cigarettes are in my pocket. The package of cigarettes is in my pocket. اگر دو یا چند فاعل مفرد با کلمۀ and به...

ادامه مطلب
وجه التزامی (بیان آرزو /ای کاش …)… I wish Subjunctive Mood
سپتامبر27

وجه التزامی (بیان آرزو /ای کاش …)… I wish Subjunctive Mood

wish به عنوان یک فعل اصلی به معنی “خواستن” و مترادف فعل want است. فعل بعد از آن به صورت مصدر با to به کار می رود. مثال: می خواهم روزی به خارج بروم. I wish  to go abroad some day. می خواهم رشتۀ ادبیات انگلیسی بخوانم. I wish to study English literature. اما هر گاه بعد از (wish + فاعل) ،  یک جملۀ دیگر به کار برود، به معنی “ای کاش” است و در این حالت جملۀ بعد از آن یک عمل غیر واقعی را نشان می دهد. جملۀ بعد از آن دارای وجه التزامی است....

ادامه مطلب
مقایسۀ صفات:   :Comparison of Adjectives
سپتامبر26

مقایسۀ صفات: :Comparison of Adjectives

مقایسۀ صفات: در زبان انگلیسی صفات از نظر مقایسه به سه درجه تقسیم می شوند: درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ تفضیلی: Comparative Degree: درجۀ عالی: Superlative Degree: صفت مطلق: Positive Adjective: صفت مطلق: حالت و چگونگی اسمی رابیان و تو صیف می کند و می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به کار رود. مثال: دانش آموز باهوش a clever student درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ مطلق: وقتی صفت مطلق را برای مقایسۀ دو شخص یا دو شیء (که از نظر...

ادامه مطلب
نقل قول مستقیم و غیر مستقیم: Direct and Indirect Speech:i
سپتامبر26

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم: Direct and Indirect Speech:i

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم: اگر گفتار شخصی را بدون تغییر یبان کنیم آن جمله را نقل قول مستقیم گویندکه باید داخل علامت نقل قول “Quotation mark” نوشته شود و کلمۀ اول با حرف بزرگ شروع می شود و اگر کلمات جمله را طوری تغییر دهیم که مفهوم جمله عوض نشود آن جمله را نقل قول غیر مستقیم گویند که احتیاجی به علامت نقل “…” ندارد و کلمۀ اول با حرف کوچک نوشته می شود. هر جملۀ نقل قول از دو جمله تشکیل می شود، جملۀ داخل علامت نقل قول را جملۀ اصلی و جملۀ...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.