آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱4)
ژانویه01

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱4)

Intensifiers (قیود تشدید): بسیار (خیلی)much , very , so , quite , pretty , far + adj / adv بیش از حد، بسیارtoo + adj / adv این چای داغ است This tea is hot این چای برای نوشیدن بیش از حد داغ است This tea is too hot to drink این اقیانوس بسیار عمیق است This ocean is far / pretty deep این اقیانوس برای اکتشاف بیش از حد عمیق است This ocean is too deep to explore نکته: گاهی اوقات این قیود یکدیگر را نیز تشدید می کنند. هر گاه پس از too قید...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱3)
دسامبر30

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱3)

– صفات به دو گونه کمی و کیفی تقسیم می شوند. صفات کمی با کمیت فیزیکی مشخص قابل اندازه گیری است مثلhot (°C)i یاbig (m, cm)i؛ اما صفات کیفی خط مبدأ دارند و نسبی و سلیقه ای هستند مانند زیبایی. برای این گونه صفات از شبه جمله های موصولی استفاده می کنیم. less beautiful girls دختران کم تر زیبا / دخترانی که از زیبایی کم تری برخوردارندi(less: adv)i less clever students دانشجویان کم تر باهوش / دانشجویانی که از هوش کم تری برخوردارند /...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱2)
دسامبر28

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱2)

less: – چنانچه صفت تفضیلی باشد “کمتر + صفت” یا “صفت عکس + تر” ترجمه می شود و اگر کمیت نما باشد به معنی “مقدار کمتری (از)” است. – less فقط برای اسامی غیر قابل شمارش به کار می رود بنابراین تنها در صورتی که اسم پس از آن غیر قابل شمارش باشد کمیت نما است و در مواقع دیگر صفت را تفضیلی می کند (برای بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید). less big apples سیب های کمتر بزرگ / سیب های کوچک ترless: adv)a)...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(11)
دسامبر27

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(11)

نکته: صفات دو هجایی که به ow، er و y ختم می شوند هم با er و هم با more تفضیلی می شوند. اما در تست یا تافل هرگز با more تفضیلی نمی شوند (پس هنگام ترجمه هر دو حالت کمیت نما و تفضیلی ساز را در نظر می گیریم و با توجه به متن، ترجمه مناسب را انتخاب می کنیم). narrower, dirtier, bitter, cleverer جدول more: (برای بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید) Image has been scaled down 13% (1215×355). Click this bar to view original image...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(10)
دسامبر25

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(10)

ا- more یا قید تفضیلی ساز برای صفت است که در این صورت با صفت بعد از آن “صفت + تر” ترجمه می شود یا کمیت نما است که به معنای “تعداد بیشتری” است. more beautiful girls a(more: M1)s تعداد بیشتری دختر زیبا a(more:adv)a دختران زیباتر * هر دو ترجمه صحیح است و جهت رفع ابهام باید با توجه به جمله ترجمه مناسب را به کار ببریم. چنانچه صحبت از تعداد بود، تعداد بیشتری را به کار می بریم. more corrugated pins a(more: M1)s تعداد...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(9)
دسامبر24

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(9)

ا- all به معنای “همه” ، “تمام” و “کل” است. You should study all the book.d شما باید همه / تمام / کل کتاب را بخوانید. You should study all the books.d شما باید همه / تمام / کل کتاب ها را بخوانید. All the water is polluted.a همه / تمام / کل آب آلوده است. You should clean all the house.a تو باید همه / تمام / کل خانه را تمیز کنی. نکته: all محدودیت اسم ندارد. کمیت نماهایی که محدودیت اسم ندارند با of هم...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.