bigtheme
نگارش در زبان انگلیسی
نوامبر07

نگارش در زبان انگلیسی

تفاوت نگارش انگلیسی با آنچه ما در مدارس آموخته ایم چیست، و چرا و چگونه این فاصله را از میان برداریم؟ از جمله مهارت های مورد نیاز برای یک زبان آموز، مهارت نوشتن است. تنها تعداد انگشت شماری از افراد از استعداد ذاتی بالایی در نویسندگی دارند و به اصطلاح نویسنده زاده شده اند. مهارت در نویسندگی برای سایر افراد، مهارتی اکتسابی و حاصل سال ها تمرین و ممارست و نوشتن در باره ی موضوعات مختلف است. تبحر در نگارش، چه به زبان مادری و چه در زبان...

ادامه مطلب
چگونه یک متن را ترجمه کنیم
سپتامبر06

چگونه یک متن را ترجمه کنیم

برای ترجمه متون به شکل ساده، ابتدا بایستی سه عنصر فاعل، فعل و مفعول را از هم منفک و جدا کرد و سپس با مراجعه به فرهنگ لغات، برای هر یک از کلمات، برابر و معادل دقیق فارسی و متداول را پیدا کرده و در نهایت، با توجه به تقدم و تاخر کلمات، ترجمه ی آنرا بازنویسی کرد. مثال ذیل، به بیان موضوع کمک می کند: Educational Administration is a field which ideally distinguishes itself from administration and management through its adherence to guiding...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱7)
ژانویه05

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱7)

a lot of, lots of, plenty of: – این سه کمیت نما تنها با اسم قابل شمارش جمع (فعل جمع) و غیر قابل شمارش (فعل مفرد) می آیند و ترجمه آنها “مقدار زیادی” و “تعداد زیادی” است. تعداد زیادی کتاب … A lot of books are مقدار زیادی آب … A lot of water is the entire, the whole, all the: – این سه کمیت نما محدودیت اسم ندارند و به معنی “همه ی”، “تمامِ” و “کلِ” هستند....

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱6)
ژانویه03

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱6)

the most – most: – اگر most به تنهایی بیاید و قبل از آن the نباشد ابهام ندارد. در این صورت کمیت نما و به معنای “اکثر” است. اکثر دختران زیبا در رستوران x غذا می خورند Most beautiful girls eat at x restaurant ا- the most یا قید عالی ساز و ترجمه اش “صفت+ترین” است، یا کمیت نما و به معنای “بیشترین” است. در صورتی که صفت پس از آن تک هجایی باشد صرفاً کمیت نما است و چنانچه اسم پس از آن قابل شمارش...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱5)
ژانویه02

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱5)

the very: – the very اگر قبل از اسم بیاید نه قید تشدید است و نه کمیت نما، بلکه صفت اشاره است و “همان” ترجمه می شود. همان کتاب ها the very books همان ماژیک the very marker اینها همان کتابهایی هستند که دیروز به من دادی These are the very books you gave me yesterday این همان ماژیکی است که دیروز خریدم This is the very marker I bought it yesterday نکته: چون the very کمیت نما نیست و صفت اشاره است برای اسم آن محدودیت...

ادامه مطلب
آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱4)
ژانویه01

آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی(۱4)

Intensifiers (قیود تشدید): بسیار (خیلی)much , very , so , quite , pretty , far + adj / adv بیش از حد، بسیارtoo + adj / adv این چای داغ است This tea is hot این چای برای نوشیدن بیش از حد داغ است This tea is too hot to drink این اقیانوس بسیار عمیق است This ocean is far / pretty deep این اقیانوس برای اکتشاف بیش از حد عمیق است This ocean is too deep to explore نکته: گاهی اوقات این قیود یکدیگر را نیز تشدید می کنند. هر گاه پس از too قید...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.