bigtheme
صفت در زبان انگلیسی
اکتبر26

صفت در زبان انگلیسی

صفات کلماتی هستند که مشخصه ای خاص در مورد یک اسم را نشان میدهند. آنها نشان می دهند یک اسم چطور خواصی دارد. کاربردها از صفات برای توصیف اسامی استفاده می شود. از طریق آنها می توان نشان داد یک اسم چه خصوصیاتی دارد. به مثال های زیر توجه کنید: This clown is funny. (این دلقک خندادار است.)   The clown has got a big nose. (این دلقک دماغ بزرگی دارد.) از شکل های مقایسه ای صفات برای مقایسه یک خصوصیت بین دو چیز استفاده می شود. به مثال زیر...

ادامه مطلب
مقایسۀ صفات:   :Comparison of Adjectives
سپتامبر26

مقایسۀ صفات: :Comparison of Adjectives

مقایسۀ صفات: در زبان انگلیسی صفات از نظر مقایسه به سه درجه تقسیم می شوند: درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ تفضیلی: Comparative Degree: درجۀ عالی: Superlative Degree: صفت مطلق: Positive Adjective: صفت مطلق: حالت و چگونگی اسمی رابیان و تو صیف می کند و می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به کار رود. مثال: دانش آموز باهوش a clever student درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ مطلق: وقتی صفت مطلق را برای مقایسۀ دو شخص یا دو شیء (که از نظر...

ادامه مطلب
مقایسۀ صفات:   :Comparison of Adjectives
سپتامبر25

مقایسۀ صفات: :Comparison of Adjectives

مقایسۀ صفات: در زبان انگلیسی صفات از نظر مقایسه به سه درجه تقسیم می شوند: درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ تفضیلی: Comparative Degree: درجۀ عالی: Superlative Degree: صفت مطلق: Positive Adjective: صفت مطلق: حالت و چگونگی اسمی رابیان و تو صیف می کند و می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به کار رود. مثال: دانش آموز باهوش a clever student درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ مطلق: وقتی صفت مطلق را برای مقایسۀ دو شخص یا دو شیء (که از نظر...

ادامه مطلب
صفت و نکات ضروری در بارۀ آن: Adjective and key points about it:i
سپتامبر25

صفت و نکات ضروری در بارۀ آن: Adjective and key points about it:i

صفت: صفت کلمه ای است که حالت و چگونگی اسم را بیان می دارد و به عبارت دیگر معنی اسم را کامل ترمی کند. مثال: پرستار مهربان a kind nurse q تقسیمات: از نظر طرز قرار گرفتن صفات، آنها را به دو دسته تقسیم می کنند: q  صفات مستقیم:  Attributive Adjectives: q صفات غیر مستقیم یا خبری:  predicative Adjectives: q صفات مستقیم:   Attributive Adjectives: q صفات مستقیم: اگر صفتی قبل از موصوف (کلمۀ وصف شده یا اسم ) قرار گرفته باشد، در این صورت صفت...

ادامه مطلب
صفت در زبان انگلیسی
سپتامبر15

صفت در زبان انگلیسی

صفات کلماتی هستند که مشخصه ای خاص در مورد یک اسم را نشان میدهند. آنها نشان می دهند یک اسم چطور خواصی دارد. کاربردها از صفات برای توصیف اسامی استفاده می شود. از طریق آنها می توان نشان داد یک اسم چه خصوصیاتی دارد. به مثال های زیر توجه کنید: This clown is funny. (این دلقک خندادار است.)   The clown has got a big nose. (این دلقک دماغ بزرگی دارد.) از شکل های مقایسه ای صفات برای مقایسه یک خصوصیت بین دو چیز استفاده می شود. به مثال زیر...

ادامه مطلب
صفاتی که با ed یا ing ختم می شوند
جولای10

صفاتی که با ed یا ing ختم می شوند

با اضافه کردن ed و یا ing به برخی از کلمات و افعال انگلیسی، می توان از آن ها صفت ساخت. در زیر به بررسی نوع و ترجمه این صفات می پردازیم.   صفت ing: صفتی که با ing ختم شده باشد، ویژگی های یک شخص و یا یک چیز را نشان می دهد که معمولا این ویژگی، یک ویژگی دائمی است. مثلا: The movie was so boring. فیلم خیلی کسل کننده بود. My doctor is so interesting. دکتر من خیلی جالبه.   صفت ed: صفتی که با ed ختم شود، نشان دهنده احساسی است که به...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.