حرف تعريف نامعين
ژوئن25

حرف تعريف نامعين

حرف تعريف نامعين : به a و an که ماقبل اسامي قابل شمارش مفرد بکار برده مي شوند، حروف تعريف نامعين گفته مي شود. حرف تعريف نامعين به معني (ي) در جملات بکار مي رود. مانند a book (کتابي) حرف تعريف an قبل از اسامي مفرد که با حروف صدا دار (a, e, I, o, u و همچنين h نا ملفوظ) آغاز شده باشند بکار مي رود. مثال: an actress, an English singer حرف تعريف a قبل از اسامي مفرد که با حروف بيصدا آغاز شده باشد، بکار مي رود. مثال: a dentist, a Spanish...

ادامه مطلب
حرف تعريف معين
ژوئن25

حرف تعريف معين

حرف تعريف معين : the حرف تعريف معين بوده و ماقبل اسامي که براي مخاطب مشخص باشد بکار مي رود. حرف تعريف the قبل از اسامي مفرد و جمع مي تواند بکار برده شود. مثال: The window (همان) پنجره (که مي شناسي) a window پنجره اي حرف تعريف معين theدر موارد زير بکار مي رود:  1 – قبل از اسامي رشته کوه ها، رودخانه ها، اقيانوس ها، درياها، مجموعه جزاير، بيابان و… 2 – قبل از اسامي روزنامه ها، شرکتهاي دولتي و ملي، پست سازماني و …  3 – قبل از...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.